Lưu ảnh website khác về khi copy bài wordpress

0
3408

Khi bạn Copy bài viết từ các nguồn khác nhau về Web của mình thì phần Link ảnh vẫn ở Web gốc. Điều này có ưu điểm là bạn sẽ tiết kiệm dung lượng và băng thông cho Hosting. Nhược điểm của nó là không tốt cho SEO và bạn sẽ phải phụ thuộc vào web gốc. Nếu nó bị die thì web của bạn bị ảnh hưởng load chậm hoặc không load được ảnh.
Thường thì các bạn tự tải ảnh về, đổi tên cho hợp lý rồi Up lên Hosting. Plugin QQWorld Auto Save Images sẽ giúp bạn giải quyết được vấn đề này.

Ngoài ra bạn có thể dùng đoạn code bên dưới vào file Functions.php

class Auto_Save_Images{
 
 function __construct(){ 
 
 add_filter( 'content_save_pre',array($this,'post_save_images') ); 
 }
 
 function post_save_images( $content ){
 if( ($_POST['save'] || $_POST['publish'] )){
 set_time_limit(240);
 global $post;
 $post_id=$post->ID;
 $preg=preg_match_all('/<img.*?src="(.*?)"/',stripslashes($content),$matches);
 if($preg){
 foreach($matches[1] as $image_url){
 if(empty($image_url)) continue;
 $pos=strpos($image_url,$_SERVER['HTTP_HOST']);
 if($pos===false){
 $res=$this->save_images($image_url,$post_id);
 $replace=$res['url'];
 $content=str_replace($image_url,$replace,$content);
 }
 }
 }
 }
 remove_filter( 'content_save_pre', array( $this, 'post_save_images' ) );
 return $content;
 }
 
 function save_images($image_url,$post_id){
 $file=file_get_contents($image_url);
 $post = get_post($post_id);
 $posttitle = $post->post_title;
 $postname = sanitize_title($posttitle);
 $im_name = "$postname-$post_id.jpg";
 $res=wp_upload_bits($im_name,'',$file);
 $this->insert_attachment($res['file'],$post_id);
 return $res;
 }
 
 function insert_attachment($file,$id){
 $dirs=wp_upload_dir();
 $filetype=wp_check_filetype($file);
 $attachment=array(
 'guid'=>$dirs['baseurl'].'/'._wp_relative_upload_path($file),
 'post_mime_type'=>$filetype['type'],
 'post_title'=>preg_replace('/\.[^.]+$/','',basename($file)),
 'post_content'=>'',
 'post_status'=>'inherit'
 );
 $attach_id=wp_insert_attachment($attachment,$file,$id);
 $attach_data=wp_generate_attachment_metadata($attach_id,$file);
 wp_update_attachment_metadata($attach_id,$attach_data);
 return $attach_id;
 }
}
new Auto_Save_Images();