Code spam mail bằng php + PHp PHPMailer

0
3695

Có nhiều bạn chắc đã biết đến sendgrid. Đó là một hệ thống hiện đang cho phép tài khoản miễn phí đăng ký sử dụng 12k email/ tháng

Và sau đây mình xin chia sẻ code spam email bằng php

Code này giúp chúng ta gửi một số lượng email lớn đến victim. Có thể tuỳ biến để gửi email đến nhiều victim tuỳ ý bạn

 

<?php
 date_default_timezone_set("America/New_York");

include "class.phpmailer.php"; 
 include "class.smtp.php"; 
 $mail = new PHPMailer(); //Khai báo gửi mail bằng SMTP
 $mail->IsSMTP(); 
 //Tắt mở kiểm tra lỗi trả về, chấp nhận các giá trị 0 1 2
 // 0 = off không thông báo bất kì gì, tốt nhất nên dùng khi đã hoàn thành.
 // 1 = Thông báo lỗi ở client
 // 2 = Thông báo lỗi cả client và lỗi ở server
 $mail->SMTPDebug = 1;
 $mail->Host = "smtp.sendgrid.net"; // server gửi - có thể dùng gmail, yahoo tuỳ bạn
 $mail->Port = 465; // cổng để gửi mail
 $mail->SMTPAuth = true; //Xác thực SMTP
 $mail->SMTPSecure = 'ssl'; //Phương thức mã hóa thư - ssl hoặc tls
 $mail->Username = "tntonline"; // Tên đăng nhập 
 $mail->Password = "*******"; // Mật khẩu
 $mail->From = 'emailcuaban@gmail.com'; // Thông tin mail gửi 
( cái này người nhận sẽ nhìn thấy - mail không tồn tại cũng dc)
 $mail->FromName = 'Thomas Lange ' .mktime() ; // tên người gửi + đã lấy thời gian để tránh lặp tên
 $mail->AddAddress("gblack2527@msn.com");// mail nhận
 $mail->WordWrap = 50; 
 $mail->IsHTML(true); 
 
 
 
 $mail->Subject = 'your code promo is ' . mktime(); // ngẫu nhiên tiêu đề tránh bị vào chung (gmail)
 
 $mail->Body = 'Nội dung email ' ;
 // vòng lặp cho biến i chạy từ 1 đến 5
 
 for( $i = 1; $i <= 5; $i++ ) {
 
 if(!$mail->Send()) {
 echo "Có lỗi khi gửi mail <br>";
 } else {
 
 echo "Đã gửi thư thành công " .$i ." mail". "<br>";
 
 }
 
 }
?>

Mình chỉ viết code cơ bản thôi còn mọi người có thể nghiên cứu sâu hơn bằng cách tạo ra 1 form cho phép nhập email gửi , email nhận, số lượng email gửi đến đối tượng

Chúc mọi người thành công!

download

https://drive.google.com/file/d/0B5TNK5I0dIs1eV9fN0tGNEpmM2c/view?usp=sharing