Cách đổi mật khẩu (password) admin xenforo

0
3358

Hướng dẫn dành cho các bạn quên password admin xenforo mà mail thì điền lung tung không lấy lại được.

Code này chỉ dành cho người có quyền truy cập vào CSDL MySQL

Các bạn vào PHPmyadmin > Database của Xenforo chạy đoạn mã sau:

Thay user_id = 1 bằng user_id của tài khoản admin quên pass.

Xong đăng nhập lại bằng pass vannamit

Mã:
UPDATE xf_user_authenticate
SET data = BINARY
  CONCAT(
    CONCAT(
      CONCAT('a:3:{s:4:"hash";s:40:"', SHA1(CONCAT(SHA1('vannamit'), SHA1('salt')))),
      CONCAT('";s:4:"salt";s:40:"', SHA1('salt'))
    ),
    '";s:8:"hashFunc";s:4:"sha1";}'
  ),
scheme_class = 'XenForo_Authentication_Core'
WHERE user_id = 1;